200x750Mediácia je spôsob, ako dospieť ku dohode dvoch strán, ak sú vzťahy napäté a konfliktné.

Mediátor  vstupuje do procesu ako nezávislý, konfliktom nezaťažený článok, ktorého úlohou je pomôcť vám dohodnúť sa, ale k dosiahnutiu konečnej dohody je nutný aj váš aktívny prístup pri hľadaní možností, ako spor urovnať. Výsledkom úspešnej mediácie je mediačná dohoda, ktorá má právnu vymožiteľnosť.

Využitím mediácie sa môžete vyhnúť súdnemu procesu, ktorý je zdĺhavejší, finančne podstatne náročnejší a navyše sa po vynesení rozsudku často stáva, že jedna strana zostáva nespokojná, lebo prehrá. Mediácia je šanca na dohodu, s ktorou budú spokojné obidve zúčastnené strany, čo je predpoklad dobrých vzťahov i v budúcnosti.

Mediáciu je možné využiť pri rôznych konfliktoch vyplývajúcich z ľudského spolužitia, napríklad pri:

  • rozvode,
  • rodinných konfliktoch,
  • majetkových sporoch,
  • pracovných a obchodných sporoch,
  • spotrebiteľských sporoch,
  • pri susedských sporoch.

K činnostiam mediátora patrí aj iniciovanie mediácie, teda pozývanie, kontaktovanie druhej strany sporu. Môžete o túto službu požiadať mediátora, ak vy chcete riešiť situáciu a obávate sa, že druhá strana nechce. Účasť sporiacich sa strán na mediácii je dobrovoľná a možno ju kedykoľvek prerušiť. K riešeniu sporu mediáciou je možné pristúpiť nielen pred začatím súdneho konania, ale aj v jeho priebehu.

V mediácii existuje viacero prístupov alebo spôsobov, ako ju realizovať. Ja používam nedirektívnu, facilitatívnu mediáciu, pri ktorej sú obidve strany procesu aktívnejšie a  intenzívnejšie sa zapájajú do riešenia problému. Vzniká tak väčšia šanca na dosiahnutie výsledku typu víťaz – víťaz. Facilitujúci mediátor sa snaží hlavne o to, aby si účastníci vymienili dostatok informácií a porozumeli si navzájom, aby tak mohli dosiahnuť čo najefektívnejšie riešenie. Vyhýba sa hodnoteniu jednotlivých riešení a pohľadov na vec.