Koučing je metóda rozvoja osobnosti, zameraná na dosahovanie lepších pracovných výsledkov a zvyšovanie pracovnej výkonnosti.

V praxi sa stáva, že človek disponuje mnohými  zručnosťami, je vzdelaný, vytrénovaný, ale má problém s používaním týchto zručností vo svojej práci. Má potenciál, ktorý dostatočne nevyužíva, pričom dôvodom nie je lenivosť,  ale rôzne osobnostné zábrany,  nerozpoznané strachy či neistoty. Kouč môže pomaly a citlivo sprevádzať  klienta na ceste k sebapoznaniu  a k uvoľneniu zadržiavaného potenciálu. Zjednodušene povedané – kouč  pomáha človeku žiť lepší a kvalitnejší  pracovný, ale aj osobný život.

Podpora kouča sa môže týkať takýchto oblastí:

  • určovanie priorít v práci a v osobnom živote,
  • znižovanie stresu,
  • organizácia času
  • efektívne riešenie konfliktných situácií,
  • vyjednávanie,
  • prezentácia seba a produktov,
  • sebamotivácia a motivácia podriadených,
  • delegovanie úloh,
  • riadenie a vedenie ľudí,
  • zavádzanie zmien.

Hlavný zmysel koučingu vidím v pomoci človeku pri riešení v otázok jeho vlastnej motivácie, osobnej zaangažovanosti, pri hľadaní  cesty, ktorá mu najviac vyhovuje, aby mohol plniť úlohy, ktoré sú na neho kladené, ale  zároveň aj uspokojovať svoju potrebu sebarealizácie. V takejto kombinácii nie je práca len vyčerpávajúcou činnosťou, ale aj zdrojom radosti a naplnenia.

Individuálny osobný koučing je možné využiť aj pri zvýšenej záťaži, ktorá  vzniká ako dôsledok životných udalostí, napr. pri strate životného partnera, vážnej chorobe, rozvode, v obdobiach spojených s veľkým stresom.